logo
  • ( R 900 )

    وزن:

     از دیگر ویژگیهای این محصول درخشندگی، قدرت پوشانندگی و پخش شوندگی را با هم ادغام می کند و در موارد زیر کاربرد دارد: پوشش های ساختمانی داخلی -پوشش های صنعتی داخلی-پوشش های پودری-پوشش های کویل-پوشش کانتینر-الکترودیپوزیت

    تعداد


قیمت کل

0 تومان