logo
  • ( PVC S6532 )

    وزن:

    از ویژگیهای این محصول این است که در صنایع مختلف کاربرد دارد در تولید لوله های سخت، فیلم های شفاف و نیز برای قطعات تزریقی و اتصالات 

    تعداد


قیمت کل

0 تومان